อันดามันเกมส์

ร่วมเปิดพิธี อันดามันเกมส์

ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ร่วมเปิด กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ครั้ที่ 12 “อันดามันเกมส์” สร้างมิตรภาพ ส่งเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 

Copyright © 2017. All rights reserved.