บุคลากร

นายสวัน เสน่หา

นายกสมาคม

นายกฤษฎา พราหมณ์ชูเอม

อุปนายกสมาคม

นางอำนวย เสน่หา

นายทะเบียน

นางสาวสิริมา เตชภานุวัฒน์

เหรัญญิก

นางสาวสุชาดา ศักยะบุตร

ปฎิคม

นายปองศักดิ์ ชอบทำกิจ

อุปนายกสมาคม

นายสมคิด ชนะกุล

เลขานุการ

นางอนัญญา สวัสดิสาร

ประชาสัมพันธ์

นางพรจันทร์ นิลศิริ

ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 1

นางอารี ส่งเสริม

ผู้ช่วยปฎิคม

นายศุภชัย ชูเชิดรัตน์

อุปนายกสมาคม

นางมลพันธ์ ชาญแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1

นางศรสวรรคฺ์ จันทร์เกิด

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

นางสาวศุภิดา สิ้มใต้ยิ้น

ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 2

Copyright © 2017. All rights reserved.