เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย

ตรังเตรียมความพร้อม

ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน รองรับการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ติดชายทะเล และผู้ประกอบการเรือทัวร์นำเที่ยวได้ส่งไกด์ประจำเรือ เข้ามาอบรมการกู้ภัยทางทะเล สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
โดยหน่วยงานที่ดูแลโครงการคือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยากรรับผิดชอบการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตำรวจน้ำตรัง และหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน

ด.ต.เดชาธร ทวีกุลเกาะสมัน วิทยากรหลักภาคปฎิบัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ และเป็น ประธานหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน

Copyright © 2017. All rights reserved.